Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Doradztwo zawodowe

Rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2023/2024

Zgodnie z uchwałą Nr LXVIII/2017/22 w sprawie składania wniosków o przyjęcie do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Łódź, w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 wniosek o przyjęcie do klas pierwszych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Łódź, dla absolwentów szkół podstawowych można składać do dowolnej liczby szkół, które prowadzą takie postępowanie.

Do jakich szkół średnich przeprowadza się rekrutację?

Absolwenci szkół podstawowych mogą ubiegać się o przyjęcie do:

 • 4-letnich liceów ogólnokształcących,
 • 5-letnich techników,
 • 3-letnich szkół branżowych I stopnia.

Terminy i zasady składania wniosków

24 kwietnia 2023 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i będzie trwała do 23 maja 2023 r. 

 • Termin złożenia wniosku nie ma wpływu na wyniki rekrutacji – nie ma znaczenia czy wniosek złożymy w kwietniu, czy w maju (ważne, żeby do 23 maja, do godziny 12.00);
 • Wniosek składamy (przesyłamy) tylko do szkoły pierwszego wyboru (tej, z której klasa jest na pierwszym miejscu naszych preferencji);
 • Wyjątkiem są szkoły dwujęzyczne, klasy dwujęzyczne lub międzynarodowe, klasy wstępne, klasy przygotowania wojskowego oraz szkoły lub klasy sportowe. W w/w szkołach odbywają się sprawdziany kompetencji językowych lub sprawności fizycznej. Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminów przeprowadzenia prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz sprawdzianu predyspozycji językowych (do klas wstępnych) w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym - do 11 maja 2023 r. (dotyczy to tylko uczniów wybierających  klasy, w których wymagane jest przystąpienie do takich prób, lub sprawdzianów).
 • Przeprowadzenie odpowiednio prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz sprawdzianu predyspozycji językowych (do klas wstępnych) w postępowaniu rekrutacyjnym – od 1 czerwca 2023 r. do 14 czerwca 2023 r. (drugi termin do 7 lipca 2023 r.).

Ważne! Do próby, sprawdzianu należy przystąpić bez względu na to, na którym miejscu na liście preferencji jest klasa tego wymagająca. Brak przystąpienia do próby czy sprawdzianu powoduje nieuwzględnienie kandydata w naborze do tej klasy. 

 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz sprawdzianu predyspozycji językowych w postępowaniu rekrutacyjnym – 15 czerwca 2023 r.

Ważne! Uzyskanie pozytywnego wyniku nie oznacza przyjęcia do danej klasy. Jest natomiast warunkiem dalszego udział w procesie rekrutacyjnym do niej.

 • Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym – od 4 lipca 2023 r. do 10 lipca 2023 r., do godz. 15:00.
 • Badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu obowiązują wszystkich potencjalnych uczniów szkół branżowych I stopnia i techników.
 • Warto przystąpić do tych badań jak najwcześniej, aby w razie stwierdzenia przez lekarza ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu móc zmienić wybrane szkoły.

Kiedy trzeba będzie uzupełnić podanie?

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku prowadzenia naboru za pomocą środków komunikacji elektronicznej) uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (od 23 czerwca) oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 6 lipca 2023 r. - do 10 lipca 2023 r., do godz. 15:00.

Kiedy znane będą wyniki rekrutacji?

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 14 lipca 2023 r. do godz. 12:00. 

Ważne: tego dnia dowiemy się do której szkoły/klasy zostaliśmy zakwalifikowani – będzie to klasa (jedna) najwyżej umieszczona na naszej liście preferencji, do której odpowiednie były nasze wyniki (punkty).

Potwierdzenie woli przyjęcia

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - od 14 lipca 2023 r. godz. 12:00 - do 20 lipca 2023 r. godz. 12:00.

Ważne: Są to dni, w których należy złożyć w/w oryginały dokumentów do szkoły, do której zostaliśmy zakwalifikowani. Brak podjęcia tych czynności może oznaczać rezygnację z chęci uczęszczania do tej szkoły i skutkować niepojawieniem się nas na liście przyjętych do szkoły.

Ogłoszenie wyników rekrutacji

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 21 lipca 2023 r. do godz. 12:00. 

Co, kiedy kandydat nie dostanie się do żadnej ze szkół?

Opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych w postępowaniu rekrutacyjnym - do 21 lipca 2023 r. 

W przypadku, gdy kandydat nie dostanie się do szkoły średniej w trakcie rekrutacji zasadniczej, może starać się o przyjęcie w trakcie rekrutacji uzupełniającej. Odbywa się ona w tych szkołach średnich, w których po przeprowadzeniu rekrutacji zasadniczej pozostały wolne miejsca. Listę takich szkół publikuje Kurator Oświaty. Po wybraniu odpowiedniej placówki należy zgłosić chęć uczęszczania do niej – składając dokumenty do dyrektora.